02177943770
  • خبر

توضیحات

آیا میتوان برنامه های استانی و فدرال را باهم استارت کرد؟

برنامه های مهاجرتی در کانادا به دو دسته ی فدرال و استانی تقسیم بندی میشوند. برنامه هایی همچون نیروی متخصص و یا کارآفرینی ها غالباً استانی هستند و برنامه هایی همچون خوداشتغالی و اکسپرس اینتری (Express Entry) از برنامه های مهاجرتی فدرال هستند.

برنامه های استانی ابتدا توسط خود استان بررسی میشوند و بعد از تائید نهایی فایل متقاضی به فدرال ارسال خواهد شد. اگر فردی بخواهد یک فایل استانی مثلاً نیروی متخصص کبک و یک فایل فدرال مثل اکسپرس اینتری (Express Entry) را باهم استارت نماید تا زمانی که فایل اسکیل ورکر کبک به فدرال ارسال نشود مغایرتی ایجاد نمیشود و تا آن زمان باید تکلیف فایل اکسپرس اینتری (Express Entry) متقاضی مشخص شود.

اگر متقاضی در فایل اکسپرس اینتری (Express Entry) به نتیجه مثبت دست یافت میتواند فایل استانی خود را کنسل کند و اگر نتیجه منفی بود (درصورتی که اطلاعات داده شده در هر دو فایل یکی باشد) فایل استانی به مسیر خود ادامه خواهد داد.


0 دیدگاه
  • Position
  • Tourist guide
  • Price
  • Quality

LOAD MORE REVIEWS
Instagram
SOCIALICON