(0)

تور استثنایی لوزان

تاریخ حرکت: پنج شنبه 23 خرداد 4شب و 5 روز درجه هتل: 4 ستاره حداقل 16 نفر برای تشکیل تور

620 *به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور بازل – برن

تاریخ حرکت: چهار شنبه 15 خرداد 4شب و 5 روز 2شب بازل 2 شب برن درجه هتل: 4 ستاره حداقل

720 *به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور سوئیس – اسپانیا

تاریخ حرکت: پنج شنبه 9  خرداد 6شب و 7 روز 3 شب لوزان و 3شب بارسلون درجه هتل: 4 ستاره

1,090 *به ازای هر فرد

جزئیات

(0)

تور لوزان – زوریخ

تاریخ حرکت: پنج شنبه 9 خرداد 5شب و 6 روز درجه هتل: 4 ستاره حداقل 16 نفر برای تشکیل تور

790 *به ازای هر فرد

جزئیات